top of page

המרכז לחקר הגישה
הפסיכואנליטית-מערכתית

המרכז לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית אשר נוסד בשנת 2017 מהווה ישות ארגונית-עיונית שמטרתה לקדם חקירה, למידה, יישום וכתיבה מדעית. המרכז צמח מתוך פעילותה של התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני:  גישה פסיכואנליטית-מערכתית המתקיימת כבר למעלה מ-20 שנה. 

הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית נשענת על התאוריה הפסיכואנליטית, תאוריית המערכות הפתוחות והמפגש הנרקם ביניהן.

המרכז מאגד תחתיו את "התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני" ואת "קהילת בוגרי ומורי התכנית".
המרכז הוקם ומנוהל על ידי ד"ר יוסי טריאסט וד"ר אבי נוטקביץ.

צור קשר
אודות התכנית

התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני:

גישה פסיכואנלטית-מערכתית

 

אודות המרכז

המרכז לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית

 

bottom of page