top of page

המרכז לחקר הגישה
הפסיכואנליטית-מערכתית

במשך 20 שנה של ניהול הוראה ולימוד תיאורטי והתנסותי בתכנית הדו שנתית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית, התאפשרו העמקה, חידוד ופיתוח קונספטואלי של "הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית". בתוך כך התגבשה הראיה של הגישה כ"תחום-מעבר" המותח גשר בין התיאוריה הפסיכואנליטית על זרמיה השונים מחד גיסא ותיאורית המערכות הפתוחות מאידך גיסא, תוך יצירת מארג קונספטואלי – בעל השלכות תיאורטיות ויישומיות מהותיות. נוצרה בדרך זו מעין "ישות שלישית" שנדמה שראוי להתייחס אליה כאל דיסציפלינה מדעית בזכות עצמה. הגיבוש הקונספטואלי הזה הניע תהליך אסטרטגי שהביא להקמת "המרכז לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית".

ההחלטה להקמת המרכז נשענת בין היתר על ההנחה כי תיאוריות וגופי ידע אינם מתקיימים בזכות עצמם אלא אם כן הם מוחזקים "בממסד/מיכל ארגוני" כל שהוא שבאמצעותו נרקמים יחסי גומלין מורכבים בין "מחשבות לבין חושבים".  

לפיכך, הוחלט שהמשך פיתוח תיאורטי ויישומי פורה ויצירתי של הגישה/הדיסציפלינה, וכן הוראתה, מצריך "מיכל ארגוני" מתאים.

בשנת 2017 הוקם המרכז לחקר הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית.

הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית נבחנת כדיסציפלינה מדעית החוקרת את מטריצת קשרי-הגומלין המתקיימים בין פרט – קבוצה – ארגון – חברה. תפיסה זו נשענת על המארג שנוצר בין הפסיכואנליזה - במיוחד זו שהושפעה מווילפרד ביון וממלאני קליין – לבין תיאוריית המערכות הפתוחות בפיתוחם של אריק מילר וא.ק. רייס בזיקתה לארגונים. הרעיונות שבבסיס הגישה והפיתוחים הקונספטואליים והיישומיים שלה, המהווים גם את התשתית הרעיונית של המרכז, פותחו בעיקר במכון טביסטוק ליחסי אנוש בלונדון, וכן בתכנית הדו-שנתית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית, הפועלת כבר למעלה מ- 20 שנה, בלמידה ההתנסותית והרעיונית שאפשרה אפק במשך 30 שנות קיומה.

ד"ר יוסי טריאסט וד"ר אבי נוטקביץ שניהם פסיכואנליטיקאים (החברה הפסיכואנליטית בישראל) ויועצים ארגוניים יזמו והקימו את המרכז.

מטרת המרכז

להוות ישות ארגונית-עיונית שמטרתה לקדם חקירה, למידה, יישום וכתיבה מדעית של הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית

יישומי הגישה / הדיסציפלינה הפסיכואנליטית-מערכתית

 • בייעוץ ארגוני: עקרונות, שיטות וכלים באבחון ובהתערבות ארגונית

 • בפיתוח ארגוני: עקרונות, שיטות וכלים לפיתוח ארגוני על ידי בעלי תפקידים בארגון

 • בפיתוח מנהלים וניהול

 • בלקיחת תפקיד ומנהיגות

 • בתיאוריה הפסיכואנליטית ובטכניקה בהקשר לעבודה הטיפולית

יעדי המרכז

 • לקיים תכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני: גישה פסיכואנליטית-מערכתית

 • להוות מרחב לחשיבה, מחקר ופיתוח בתחומי הדיסציפלינה/הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית

 • לפתח דיאלוג בין הדיסציפלינה הפסיכואנליטית-מערכתית לבין דיסציפלינות אחרות כגון: פסיכואנליזה, סוציולוגיה ועוד

 • לקדם פיתוח שפה ומילון מונחים של הדיסציפלינה/הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית

 • לקיים ימי עיון/כנסים מדעיים בינלאומיים ומקומיים

 • לקיים קורסים וסמינרים לקהל הרחב ולבוגרי התכנית

 • להוות חממה לכתיבה מדעית ולפרסומים בתחומי העיסוק של המרכז

מבנה ארגוני

המרכז הינו בניהולם של מקימיו: ד"ר יוסי טריאסט וד"ר אבי נוטקביץ

סגל המרכז מושתת על סגל התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני. חברים בו בנוסף למנהלי המרכז:
מר חיים דויטש, גב׳ מירי צדוק, מר מיקי רוזנשטיין, גב׳ חגית שחר-פרירא, גב׳ שימי תלמי

במסגרת המרכז תופעל "התכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני:
גישה פסיכואנליטית-מערכתית"
. מנהלי התכנית ימונו מתוך סגל המרכז

המרכז מהווה גם מסגרת גג ל"קהילת בוגרי ומורי התכנית"
קהילה זו תנוהל במשותף על ידי נציג הבוגרים ונציג סגל המרכז

bottom of page